ϲ

En

Parth Dysgu Blaenau Gwent

Parth Dysgu Blaenau Gwent

Parth Dysgu arloesol Blaenau Gwent yw cartref holl addysg Lefel A y sir ers iddo agor yn 2012. Mae’r Parth Dysgu yn rhan o adfywiad hen safle gwaith dur Glynebwy, sydd bellach yn cael ei adnabod fel Y Gweithfeydd. Mae wedi ei osod o amgylch atriwm, sef ardal ysgafn a llawn goleuni hyfryd sy’n gwneud ichi deimlo’n dda yn syth wedi ichi gerdded drwy’r drws,

Fe welwch yma amryw o gyrsiau Addysg Uwch, gan gynnwys 32 pwnc Lefel A a chyrsiau galwedigaethol mewn amrywiaeth eang o feysydd diwylliannol.

Chwilio Cyrsiau

ϲ
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhodfa Calch
Glynebwy
Blaenau Gwent
NP23 6GL

Byddwch yn cael eich addysgu a’ch ysbrydoli gan dîm sydd wedi ennill gwobrau, a chewch fynediad at gyfleusterau o’r radd flaenaf sydd wedi eu cynllunio i’ch helpu i ddatblygu. Mae’r rhain yn cynnwys:

Dennison Advanced Materials Centre

Canolfan Uwch Ddeunyddiau Dennison (DAMC)

yellow flag icon on grey background

Bae chwaraeon moduro

laptop icon on green/dark blue triangle

Ystafelloedd cyfrifiaduron Mac

Film camera icon on green background

Ystafell golygu cyfryngau

headphone icon on blue background

Stiwdios recordio sain

flower icon

Gerddi to

Wifi icon

Wi-Fi am ddim

costa coffee logo

Costa Coffee

car icon with dark blue background

Parcio am ddim

Taith Rithwir 360

BGLZ
play