ϲ

En

Campws Dinas Casnewydd

Campws Dinas Casnewydd

Mae Casnewydd yn ddinas ddeniadol ar gyfer myfyrwyr, gyda’i diwylliant bywiog, o wyliau gwych i ddigwyddiadau chwaraeon byd-eang gwerth chweil.

Mae’r campws ychydig funudau o ganol y ddinas (a dim ond wyth munud o’r M4) neu daith byr ar y bws. Mae’n cynnig amrywiaeth gwych o gyrsiau galwedigaethol ac academaidd, rhai yn cael eu darparu mewn partneriaeth ag ysgolion lleol, ac mae’r cyfan yn rhoi’r sgiliau y mae busnesau lleol yn chwilio amdanynt.

Chwilio am Gwrs

ϲ
Campws Dinas Casnewydd
Heol Nash
Casnewydd
NP19 4TS

Ar Gampws Casnewydd bydd gennych fynediad at amrywiaeth o gyfleusterau gwych, gan gynnwys:

Heater icon on blue background

Canolfan profi nwy ACS (Cynllun Ardystio Achrededig)

Tool icons on orange background

Gweithdai ymarferol o safon diwydiant ar gyfer moduron, peirianneg ac adeiladu

Wifi icon

Wi-Fi am ddim

costa coffee logo

Costa Coffee

laptop icon on green/dark blue triangle

Mynediad at dechnoleg gyfrifiadurol fodern yn cynnwys PC, Mac a dyfeisiau symudol

House ison on green background

Siop campws yn gwerthu cynnyrch masnachol wedi ei greu gan fyfyrwyr

car icon with dark blue background

Parcio am ddim

Taith Rithwir 360

Newport Campus
play