ϲ

En

Campws Crosskeys

Campws Crosskeys

Mae gan gampws mwyaf ϲ gysylltiadau cadarn gydag ysgolion a busnesau lleol sy’n ei wneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer myfyrwyr yn ardal Caerffili a thu hwnt. Mae’n cynnig dros 30 pwnc Safon Uwch, yn ogystal â chymwysterau gradd ac amrywiaeth eang o gyrsiau galwedigaethol.

Mae llawer o’n myfyrwyr Safon Uwch yn cyflawni graddau arbennig ac yn mynd ymlaen i astudio ym mhrifysgolion gorau’r DU. Os ydych eisiau hyfforddiant ar gyfer gyrfa alwedigaethol, byddwch yn dod o hyd i rai o’r cyfleusterau gorau yma. Mae hyn yn cynnwys offer safon ddiwydiannol ar gyfer ein cyrsiau gweithgynhyrchu uwch, Hwb Addysg Uwch ar gyfer y rheiny sy’n astudio cymwysterau lefel gradd a Chanolfan Ddysgu wedi ei chyfarparu ag ystafell mac, llyfrau, a mynediad at gyfnodolion ar -lein.

Mae Crosskeys hefyd yn gartref i Academi Rygbi Iau’r Dreigiau, fel bod myfyrwyr yn gallu datblygu eu sgiliau rygbi cyfochr â’u cwrs!

Chwilio am Gwrs

ϲ
Campws Crosskeys
Heol Risca
Crosskeys
Caerffili
NP11 7ZA

Mae’r cyfleusterau ar Gampws Crosskeys yn cynnwys:

female signers performing on stage

Theatr berfformio a llefydd ymarfer

headphone icon on blue background

Ystafelloedd recordio a golygu

Film camera icon on green background

Stiwdio Deledu

Radio icon on green background

Gorsaf Radio

Car icon

Canolfan moduro IMI (Sefydliad y Diwydiant Modurol)

Tool icons on orange background

Gweithdai ymarferol o safon diwydiant ar gyfer moduron a peirianneg

hairdresser working on hair model

Salonau gwallt a harddwch masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd

Beauty product icons on pink background

Stiwdio colur arbenigol

slate platter with bread, meat , cheese and salad

Morels - bwyty masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd

male and female student carry rugby ball and sports bags

Academi Rygbi Iau’r Dreigia

Tennis racket and football icon

Neuadd chwaraeon a champfa

empty classroom image

Llyfrgell gyfarparedig

Wifi icon

Wi-Fi am ddim

Trophy icon on green background

Academïau Chwaraeon

Camera icon on pink background

Stiwdio ffotograffiaeth

male and female preforming dance routine in studio

Stiwdio celfyddydau perfformio a dawns

Artist palette on blue background

Stiwdios celf ar gyfer cerameg ac argraffu

costa coffee logo

Costa Coffee

car icon with dark blue background

Parcio am ddim

Taith Rithwir 360

Crosskeys campus
play