ϲ

En

Newyddion i Gyflogwyr

Reasons your business should take on an apprentice

5 rheswm pam y dylai eich busnes gyflogi prentis

6 Chwefror 2023

Mae yna reswm pam fo 83% o fusnesau, o gymharu â sefydliadau eraill, yn argymell cyflogi prentis! Darllenwch ymlaen i ganfod rhai rhesymau allweddol pam y dylai eich busnes ystyried cymryd prentis...

Darllen mwy
Argus Business Awards

Rydym yn falch o noddi Gwobrau Busnes Argus De Cymru

1 Rhagfyr 2022

Roedd ein hadran Ymgysylltu â Chyflogwyr yn falch o noddi’r Wobr Cyflawniad Oes yng Ngwobrau Busnes Argus De Cymru eleni, a gynhaliwyd ddydd Iau 24 Tachwedd.

Darllen mwy

Lansiad ein Prentisiaethau Digidol

29 Medi 2022

Fel coleg sy’n cydnabod pwysigrwydd sgiliau seiber a’u lle yng ngweithlu’r dyfodol, rydym yn falch o gyhoeddi cyflwyniad ein prentisiaethau digidol cyntaf, sy’n debygol o fod yn ddewis poblogaidd ymysg ein myfyrwyr sy’n ddeallus o ran technoleg.

Darllen mwy
Our Employer Pledge goes from strength to strength

Addewid Cyflogwr yn mynd o nerth i nerth

12 Gorffennaf 2022

Mae'r Addewid Partneriaeth Cyflogwr yn parhau i dyfu a datblygu wrth nesáu at ei ben-blwydd cyntaf eleni. Ym mis Mehefin, cynaliasom ddigwyddiad rhwydweithio ar gyfer cyflogwyr ar safle cwmni sydd newydd gofrestru gyda ni, Tiny Rebel Brewery.

Darllen mwy
Shining a light on our amazing apprentices

Canu clodydd ein prentisiaid penigamp

27 Mehefin 2022

Ddydd Iau 16 Mehefin cafodd gwobrau prentisiaeth blynyddol ϲ eu cynnal drachefn. Am y tro cyntaf ers tair blynedd, cafodd y digwyddiad ei gynnal yn y cnawd er mwyn dathlu ein prentisiaid penigamp. Enwebwyd prentisiaid anhygoel gan aseswyr a chyflogwyr fel ei gilydd!

Darllen mwy
Interns celebrate Learning Disability Week with successful first cohort of pilot scheme

Interniaid yn dathlu Wythnos Anabledd Dysgu gyda charfan gyntaf lwyddiannus o gynllun peilot

24 Mehefin 2022

Yr wythnos Anabledd Dysgu hon, mae ein hinterniaid wedi cyrraedd diwedd y cwrs cyntaf o gynllun peilot drwy weithio gydag adrannau gwahanol o'r tîm Cyfleusterau yn Ysbyty Nevill Hall.

Darllen mwy