ϲ

En

Newyddion ϲ

Darlithydd ysbrydoledig yn ennill gwobr addysgu genedlaethol o fri

28 Mehefin 2024

Mae Alexis Dabee-Saltmarsh, sy’n ddarlithydd yng Ngholeg Gwent wedi enill Gwobr Arian am Ddarlithydd Addysg Bellach y Flwyddyn yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson.

Darllen mwy
Students with certificates and Sam Warburton speaking at the Learner Awards evening

Dathlu ein Gwobrau’r Dysgwyr blynyddol gyda Sam Warburton

20 Mehefin 2024

Cynhaliwyd ein Seremoni Gwobrau’r Dysgwyr flynyddol yr wythnos diwethaf i anrhydeddu dysgwyr ysbrydoledig a’u hymroddiad a’u cyflawniadau drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Darllen mwy
ϲ students

O gymorth cyntaf i anfeiliaid anwes i ganu caneuon môr - dyma 7 cwrs anarferol nad oeddech chi’n gwybod eu bod ar gael yn ne Cymru

11 Mehefin 2024

Mae’r coleg addysg bellach mwyaf yng Nghymru, ϲ, yn cynnig detholiad cynhwysfawr o gyrsiau unigryw sydd wedi’u teilwra i gyd-fynd â phob diddordeb neu lwybr gyrfa – ac mae’r broses gofrestru ar gyfer nifer o gyrsiau ar agor nawr er mwyn dechrau yn yr hydref.

Darllen mwy
ILS Partnership

Partneriaeth sy'n 'gwneud tonnau'

14 Mai 2024

Yn coleg Gwent, rydym ni'n ymrwymedig i greu cyfleoedd i'n holl ddysgwyr ffynnu, waeth beth eu galluoedd neu'r heriau efallai byddant yn eu hwynebu. Un esiampl o'r ymrwymiad hwn yw'r bartneriaeth ysbrydoledig rhwng tîm ILS ein campws Crosskeys a sefydliad nid er elw lleol, sef Multi-sport Social Health & Wellbeing.

Darllen mwy

Adroddiad ardderchog gan Estyn ar Bartneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf

23 Ebrill 2024

Cafodd Partneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf, a arweinir gan ϲ, ei chanmol yn arw yn dilyn adolygiad a gynhaliwyd gan Estyn, sef arolygiaeth addysg Cymru.

Darllen mwy

Dathlu cefnogaeth a llwyddiant yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

4 Ebrill 2024

Wrth i ni ddathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, hoffem daflu golau ar ymroddiad ac effaith wych staff cymorth megis Rhys Lewis a Stacey Godwin, sy’n dangos gwerthoedd ein coleg sef parch, uniondeb a chynwysoldeb.

Darllen mwy