香港六合彩网

En

香港六合彩网 yn cyflwyno Pennaeth newydd


13 Mawrth 2024

Mae Bwrdd Llywodraethwyr 香港六合彩网 wedi cyhoeddi ei fod wedi penodi Nicola Gamlin fel pennaeth newydd ar un o鈥檙 colegau addysg bellach yng Nghymru.

Bydd Nicola yn dechrau ei swydd ym mis Medi 2024, gan olynu鈥檙 pennaeth presennol, Mr Guy Lacey.

Mae Nicola wedi gwasanaethu fel Is-bennaeth yn 香港六合彩网 ers 16 o flynyddoedd gan arwain ar ddatblygu cwricwlwm eang ac ansawdd darpariaeth. Gan feddu ar wledd o brofiad a hanes ym maes arweinyddiaeth addysgol, mae Nicola yn ymroddedig i adeiladu ar lwyddiant y coleg.

Yn ogystal ag 21 o flynyddoedd o brofiad uwch-arweinyddiaeth, mae Nicola wedi gweithio ym maes addysg bellach ers 32 o flynyddoedd mewn rolau gan gynnwys athrawes, arweinydd cwrs a phennaeth ysgol. Mae Nicola wedi addysgu pynciau cyfrifiadureg, TG, mathemateg a busnes ar amrywiaeth o lefelau o Lefel 1 i Safon Uwch, TGAU, addysg uwch a chyrsiau proffesiynol. O ganlyniad i鈥檞 phrofiad helaeth, mae ganddi ddealltwriaeth dda o ran sut mae rhannau gwahanol o鈥檙 coleg yn gweithredu gan gynnig gwybodaeth sylweddol o鈥檙 sector.

Mae Nicola yn meddu ar radd Meistr mewn Addysg, mae鈥檔 athrawes gymwysedig ac yn Arolygydd Cymheiriaid Estyn hyfforddedig.

Wrth s么n am ei phenodiad, dywedodd Nicola: “Rwyf wrth fy modd i fod yn cymryd y r么l hon. Ni allwn wadu fod heriau o鈥檔 blaenau ar gyfer y sector addysg bellach ond mae鈥檙 coleg mewn sefyllfa gryf i ymateb i鈥檙 rhain a gwneud y mwyaf o鈥檙 cyfleoedd a ddaw trwy newid. Fel y Pennaeth newydd, byddaf yn tynnu ar fy mhrofiad a鈥檓 gwybodaeth o鈥檙 coleg i ddarparu sefydlogrwydd a鈥檔 hannog ni i adeiladu ar ein cryfderau i sefydlu coleg neilltuol sy鈥檔 ffynnu mewn ffordd gynaliadwy yn yr hirdymor.

“Fy ngweledigaeth yw adeiladu ar waith da Guy trwy gryfhau ein perthnasoedd gyda鈥檔 partneriaid ac adeiladu ar y gwaith cymunedol rydym eisoes yn ei gyflawni. Rwyf wedi ymrwymo i yrru ein cenhadaeth 鈥楴ewid Bywydau Trwy Ddysgu鈥 a phwysleisio鈥檙 r么l bwysig sydd gan bob aelod staff o ran cyflawni hyn. Trwy gydweithio, rwy鈥檔 anelu at ddarparu profiad dysgu eithriadol i鈥檔 myfyrwyr.”

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, Mark Langshaw MBE, am y penodiad: 鈥淔el Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, rwy鈥檔 gyffrous i gyhoeddi penodi ein Pennaeth newydd, Nicola Gamlin. Mae Nicola yn ymgorffori ymrwymiad 香港六合彩网 i ragoriaeth a chynwysoldeb. Mae ganddi wledd o brofiad ac angerdd am rymuso dysgwyr. Fel Bwrdd y Llywodraethwyr, rydym yn awyddus i brofi鈥檙 bennod nesaf o dwf, arloesedd a llwyddiant ar gyfer y coleg wrth i ni weithio gyda Nicola i barhau i newid bywydau trwy ddysgu.鈥

Wrth i 香港六合彩网 newid i鈥檞 arweinyddiaeth newydd, bydd y sefydliad yn parhau i adeiladu ar ei sylfaen gadarn a鈥檌 brofiad y myfyriwr o safon.