ϲ

En

Digwyddiadau Agored

Student on blue background

DIGWYDDIAD AGORED NESAF

Dydd Llun 29 Ebrill
Archebu slot rhwng 5yp – 7.30yp
Darpariaeth gyflawn, Pob campws

Digwyddiadau Agored ϲ

Gall dewis y cwrs a’r llwybr gyrfa cywir fod yn dasg frawychus. P’un ai ydych yn edrych ar Lefelau A, cyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau neu gyrsiau addysg uwch, mae gan Goleg Gwent rywbeth i bawb, a Digwyddiad Agored yw’r ffordd orau o ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod ai gael atebion i’ch cwestiynau llosg.

Pam fod mynd i ddigwyddiad agored yn syniad da?

A ydych chi erioed wedi pendroni beth sy’n digwydd mewn Digwyddiad Agored ϲ?

Student Ambassadors at an open event
play

Cwestiynau Cyffredin

Gallwch gofrestru trwy wasgu’r botwm ‘Cofrestru nawr’ ar unrhyw un o’r digwyddiadau a restrir ar ein gwefan. Mae ein digwyddiadau hefyd i’w gweld ar ein .

Nid oes angen i deulu a ffrindiau sy’n ymweld â chi gofrestru, felly cofrestrwch dim ond os oes gennych ddiddordeb mewn astudio gyda ni. Os byddwch yn anghofio cofrestru – peidiwch â phoeni, gallwch dal i fynychu a chofrestru ar y diwrnod.

Nid yw pob campws yn cynnig yr un cyrsiau, felly er mwyn osgoi siom, gwiriwch lle gallwch astudio’r cwrs o’ch dewis ac ymweld â’r campws perthnasol. Os nad ydych yn siŵr, gallwch hidlo fesul campws ar opsiwn chwilio cyrsiau isod.

BG
Parth Dysgu Blaenau Gwent
C
Campws Crosskeys
DC
Campws Dinas Casnewydd
T
Parth Dysgu Torfaen
B
Campws Brynbuga
Campus
Maes pwnc BG C DC T B
Lefel A red tick red tick red tick
Mynediad i Addysg Awch (Llwybr at Radd) red tick red tick red tick red tick
Cyfrifeg, Busnes ’r Gyfraith red tick red tick red tick red tick
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid red tick
Prentisiaethau red tick red tick red tick red tick red tick
Celf, Dylunio, Cyfryngau a Ffotograffiaeth red tick red tick red tick red tick
Arlwyo a Lletygarwch red tick
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol red tick red tick red tick red tick
Adeiladu red tick red tick
Addysg red tick red tick red tick red tick
Peirianneg a Modurol red tick red tick red tick
ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) red tick
Trin Gwallt a Therapi Harddwch red tick red tick red tick
Iechyd, Gofal a Blynyddoedd Cynnar red tick red tick red tick red tick
Sgiliau Byw’n Annibynnol red tick red tick red tick red tick
Cerddoriaeth, Drama a Dawns red tick red tick
Gwasanaethau Cyhoeddus red tick red tick red tick
Gwyddoniaeth red tick red tick red tick
Chwaraeon red tick red tick red tick red tick
Teithio a Thwristiaeth red tick

Amserlen Digwyddiadau Agored

Rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau agored trwy gydol y flwyddyn, cymerwch olwg ar ein hamserlen ar gyfer digwyddiadau ar y gweill. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein digwyddiadau, cysylltwch â ni ar hello@coleggwent.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01495 333 777.

Event at TLZ
29
04

Digwyddiad Agored ar y Campws

5pm - 7.30pm
Manylion: Cyrsiau i Gyd
Lleoliad: Pob campws
open event students
25
06

Digwyddiad Agored ar y Campws

5pm - 7.30pm
Manylion: Cyrsiau i Gyd
Lleoliad: Pob campws
Laptop and tablet on blue background
21
08

Digwyddiad Agored Addysg Uwch Ar-Lein

6pm
Manylion: Cymwysterau prifysgol
Lleoliad: Ar-lein