ϲ

En

Theatrau Perfformio

2 students performing with lighting in the background

Theatrau Perfformio

Mae gennym, dair theatr berfformio fodern ym Mharth Dysgu Torfaen, Parth Dysgu Blaenau Gwent a Champws Crosskeys, sy’n aml yn cael eu defnyddio ar gyfer theatr gerddorol, drama a dawns wrth i’n myfyrwyr celfyddydau’r perfformio arddangos eu sgiliau actio, canu, y cyfryngau, cerddoriaeth ac amlgyfrwng, a defnyddio’r technolegau goleuo a sain ddiweddaraf.