ϲ

En

Gwerthoedd Craidd

Gwerthoedd Craidd

Ein Gwerthoedd Craidd

Mae ein gwerthoedd yn bwysig iawn i ni. Maent yn amlinellu’r hyn yr ydym yn sefyll drosto, sut ydym yn ymddwyn a’r pethau sy’n bwysig i ni.

Fel myfyriwr yng Ngholeg Gwent, mae’n bwysig eich bod chi’n cynnal y gwerthoedd hyn hefyd, tra byddwch chi yma, a gobeithio y tu hwnt i’ch amser gyda ni.

Parch at Bawb

Beth ddylech chi ei wneud…

 • Ceisio gwneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cynnwys a bod eu llais yn cael ei glywed ym mhob rhyngweithiad â chyd-weithwyr a dysgwyr
 • Gwrando ar gwestiynau ac ymateb heb ragfarn
 • Bod yn ymwybodol o, ac yn gyfrifol am, sut mae eich agwedd a’ch emosiynau yn gallu cael effaith ar bobl eraill
 • Cymryd amser i wrando ac ymdrechu i ddeall barn pobl eraill

Beth na ddylech ei wneud

 • Neidio i gasgliadau a gwneud rhagdybiaethau
 • Mynegi barn anadeiladol, negyddol neu bersonol am bobl eraill a’u barn
 • Dangos ffafriaeth
 • Annog neu gymryd rhan mewn hel clecs

Yn cael ein gyrru gan ddatrysiadau

Beth ddylech chi ei wneud…

 • Cofleidio gweledigaeth a strategaeth y Coleg
 • Wynebu pob her yn gadarnhaol
 • Ymgysylltu â phawb i ganfod atebion
 • Mynd i’r afael â phroblemau ac ysgwyddo cyfrifoldeb

Beth na ddylech ei wneud

 • Anwybyddu problemau a gobeithio y byddant yn diflannu
 • Pasio’r bai i eraill
 • Derbyn bod yr ail orau yn iawn
 • Cau eich meddwl i syniadau gan bobl eraill

Y Dysgwr yn Gyntaf Bob Tro

Beth ddylech chi ei wneud…

 • Trin pob dysgwr gyda pharch ac fel unigolion
 • Ystyried yr effaith ar ddysgwyr wrth wneud pob penderfyniad
 • Cynnwys dysgwyr yn y penderfyniadau rydych yn eu gwneud
 • Gwerthfawrogi safbwynt ein dysgwyr – cydymdeimlo â nhw

Beth na ddylech ei wneud

 • Beio dysgwyr am y pethau rydym ni’n gyfrifol amdanynt
 • Blaenoriaethu anghenion gweithredol cyn anghenion y dysgwyr
 • Ymgymryd ag agwedd sydd ddim yn canolbwyntio ar y dysgwyr
 • Peidio â gwrando ar, a gweithredu ar, adborth y dysgwyr

Gweithredu'n Onest

Beth ddylech chi ei wneud…

 • Bod yn deg, yn onest ac yn dryloyw
 • Bod yn batrwm i eraill
 • Delio â sgyrsiau a sefyllfaoedd anodd
 • Bod yn gyfrifol ac yn ddibynadwy

Beth na ddylech ei wneud

 • Ymroi i ragfarn neu ffafriaeth
 • Anwybyddu sylwadau ac ymddygiad amhriodol gan eraill
 • Methu â gweithredu yn unol â’n holl werthoedd, hyd yn oed pan fo hynny’n anodd
 • Beio pobl eraill am bethau sy’n mynd o chwith