ϲ

En

Yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud - ALNET

Y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (ALNET)

Y Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Mae’r Ddeddf yn gwneud darpariaeth ar gyfer fframwaith statudol newydd ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Mae hyn yn disodli’r ddeddfwriaeth bresennol sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig (AAA) ac asesu plant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu a/neu anableddau (AAD) mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

Adnoddau defnyddiol:

  • – gwasanaeth eiriolaeth annibynnol ar gyfer pobl ifanc ag ADY a’u teuluoedd.

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy’n digwydd?

Green cogs with people icons on light grey background
play