ϲ

En

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr

Cydweithio

Mae llesiant a llwyddiant eich plentyn tra ei fod yn ein gofal yn hynod bwysig i ni. Ein nod yw rhoi’r un cyfle i bawb lwyddo, beth bynnag eu hil, crefydd, rhywedd, rhywedd a ailbennwyd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu oedran.

Dyma ein prif gwestiynau cyffredin, ond os oes gennych gwestiynau o hyd, bydd tîm Recriwtio Myfyrwyr wastad yn hapus i helpu.

Cwestiynau Cyffredin

Fel un o’r colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru, mae ein dysgwyr yn cyflawni canlyniadau a chyfraddau llwyddiant rhagorol, gyda chanlyniadau Lefel A cyson uchel. Rydym hefyd yn gydradd gyntaf ar gyfer canlyniadau galwedigaethol. Gallwch gymryd golwg ar ein rhestr hir o wobrau ac anrhydeddau.

Ein nod yw eich hysbysu’n llawn am gynnydd eich plentyn drwy nosweithiau rhieni, llythyrau ac adroddiadau rheolaidd. Rydym wastad yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau a fydd gennych, neu gallwch gysylltu â’i diwtor personol i drafod unrhyw bryderon.

Rydym yn cydnabod ac yn croesawu’r cyfraniad y gall rhieni/gofalwyr ei wneud i lwyddiant eich plentyn. Rydym yn monitro cynnydd pwnc, presenoldeb, cymhelliant a llesiant cyffredinol yn gyson. Yn seiliedig ar y monitro hwn, cynhyrchwn adroddiadau pwnc manwl yn rheolaidd ac yn eu hanfon yn uniongyrchol atoch chi.

Rydym am i bawb fwynhau eu hamser yn y coleg ac rydym yn disgwyl ymddygiad da gan bob myfyriwr, gan gynnwys parch at eraill. Rydym hefyd yn disgwyl i bob myfyriwr anelu at bresenoldeb a phrydlondeb 100%. Mae’n bwysig ei fod yn mynychu pob gwers yn rheolaidd ac yn brydlon, gan fydd cofnod presenoldeb gwael yn effeithio ar ei gyflawniad a’i hawl i grantiau, a gall hyn ei atal rhag sefyll arholiadau.

Mae diogelwch a llesiant myfyrwyr yn flaenoriaeth i ni, ac felly mae gan bob person ifanc sy’n astudio gyda ni diwtor personol. Mae ein holl staff yn ymgymryd â hyfforddiant diogelu ac mae ein rhwydwaith cymorth helaeth yn sicrhau ei fod yn ddiogel a’i fod gyda mynediad at wasanaethau cymorth sy’n bodloni ei anghenion unigol.

Os credwch y gallai fod angen darpariaeth ddysgu ychwanegol ar eich mab neu ferch yn y coleg, rhowch wybod i ni. Mae’r Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol yn darparu cymorth i ddysgwyr ag anawsterau neu anableddau a allai fod angen darpariaeth cymorth sy’n ychwanegol at y cymorth cyffredinol a ddarperir i bob dysgwr.

Yn dibynnu ar gwrs dewisol ac oedran eich plentyn ac incwm eich cartref, efallai bydd eich plentyn yn gymwys ar gyfer gwahanol ffyrdd o gymorth ariannol megis Lwfans Cynhaliaeth Addysg wythnosol (LCA), prydau cinio am ddim a theithiau i’r coleg am ddim.