ϲ

En
Amser llawn neu ran-amser, mae gennym gannoedd i ddewis ohonynt.
Astudiwch ar gyfer eich cymhwyster prifysgol gyda ni!
Dewch i weld drosoch eich hun sut le yw ϲ
Digwyddiad nesaf
29
04
Digwyddiad Agored ar y Campws
5pm - 7.30pm
Cyrsiau i Gyd
Gweld pob digwyddiad
Three ϲ students on a blue background with a play icon
LLWYDDWCH yn ϲ

Llawn Amser, Rhan Amser, Addysg Uwch

LLWYDDWCH!

darkened BGLZ campus image with tree

LLWYDDWCH
GYDA NI

Un o'r colegau sy'n perfformio orau yng Nghymru

yellow circle icon

97.4% cyfradd lwyddo Lefel A yn 2022/23

pass rate icon yellow

100% gradd lwyddo mewn 55 o chyrsiau Lefel A

Dywedodd bron i 1 o bob 4 o’n dysgwyr lefel A raddau A*/A yn 2022/23

yellow circle icon

Cyfradd lwyddo uchel mewn pynciau galwedigaethol

Man riding Raleigh Chopper bike delivering newspapers
NID YW BYTH YN RHY HWYR I DDYSGU

BAROD AM NEWID? ARCHWILIWCH EIN CYRSIAU AM DDIM, HYBLYG

DARGANFOD MWY

Students walking outside Crosskeys campus
play