ϲ

En

Cwcis

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis a osodir ar eich cyfrifiadur gan eich porwr gwe pan fyddwch yn ymweld â gwefan. Cânt eu defnyddio ar gyfer pethau fel cofio eich gosodiadau personol, ein helpu i ganfod faint o ymwelwyr a gawn a sut y gallwn wneud gwelliannau. Maent yn cynnwys gwybodaeth am y defnydd o’ch cyfrifiadur ond nid ydynt yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol (er enghraifft, nid ydynt yn storio eich enw). Eglura’r tabl isod y cwcis a ddefnyddiwn a pham. Gallwch bob amser ddiweddaru eich dewisiadau, gan ddefnyddio’r botwm ar waelod y dudalen hon.

Cwcis trydydd parti sy’n cael eu defnyddio ar y wefan yma

Cwcis Hollol Angenrheidiol
Mae’r cwcis hyn yn angenrheidiol er mwyn i’r wefan weithredu ac ni ellir eu diffodd yn ein systemau. Fel rheol fe’u gosodir mewn ymateb i gamau a gymerir gennych chi yn unig, sy’n gyfystyr â chais am wasanaethau megis gosod eich dewisiadau preifatrwydd, mewngofnodi neu lenwi ffurflenni. Gallwch osod eich porwr i atal neu’ch rhybuddio am y cwcis hyn, ond wedyn efallai na fydd rhai rhannau o’r safle yn gweithio.

Cwcis Swyddogaethol
Mae’r cwcis hyn yn caniatáu darparu gwell swyddogaethau a phersonoli, megis fideos a sgwrsio byw. Gall darparwyr trydydd parti yr ydym wedi ychwanegu eu gwasanaethau at ein tudalennau, osod y rhain. Os na chaniatewch y cwcis hyn, efallai na fydd rhai neu bob un o’r swyddogaethau hyn yn gweithredu’n gywir.

Is-grŵp Cwcis Cwcis
_ce.s, _ga, _gcl_au
HSID, GAPS
_hjid, _gid, _ga, __atuvc, __atuvs, CheckCookie, ASP.NET_SessionId, liveipAddress, liveipcountrycode
PHPSESSID

Cwcis Perfformiad
Mae’r cwcis yn caniatáu i ni gyfrif ymweliadau a ffynonellau traffig er mwyn i ni allu mesur a gwella’r perfformiad o’n safle. Maent yn ein helpu ni i wybod pa dudalennau sydd fwyaf poblogaidd a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas y safle. Caiff yr holl wybodaeth y mae’r cwcis hyn yn ei chasglu ei chronni ac felly mae’n ddienw. Os nad ydych yn caniatáu’r cwcis hyn, ni fyddwn yn gwybod pryd y byddwch wedi ymweld â’n safle ni.

Is-grŵp Cwcis Cwcis
CLID, MUID, SM, ANONCHK
_hjid, _gid, _ga, __atuvc, __atuvs, CheckCookie, ASP.NET_SessionId, liveipAddress, liveipcountrycode
SAPISID

Cwcis Cyfryngau Cymdeithasol
Gosodir y cwcis hyn gan amrywiaeth o wasanaethau cyfryngau cymdeithasol rydym wedi eu hychwanegu at y safle i’ch galluogi i rannu ein cynnwys â ffrindiau a rhwydweithiau. Maent yn gallu olrhain eich porwr ar draws safleoedd eraill ac adeiladu proffil o’ch diddordebau. Gallai hyn effeithio ar y cynnwys a’r negeseuon a welwch ar wefannau eraill yr ewch iddynt. Os nad ydych yn caniatáu’r cwcis hyn, efallai na fydd modd i chi ddefnyddio neu weld yr offer rhannu hyn.

Is-grŵp Cwcis Cwcis
remember_checked_on, remember_checked, secure_session
HSID

Cwcis Targedu
Gosodir y cwcis hyn ar draws ein gwefan trwy ein partneriaid hysbysebu. Gall rhai cwmnïau eu defnyddio i adeiladu proffil o’ch diddordebau a dangos hysbysebion perthnasol i chi ar safleoedd eraill. Maent yn gweithio trwy nodi eich porwr a’ch dyfais unigryw. Os nad ydych yn caniatáu’r cwcis hyn, ni chewch ein hysbysebion a dargedir ar draws gwahanol wefannau.

Is-grŵp Cwcis Cwcis
TDCPM, TDID
MR, MUID, BV, SRM_B
IDE, id
SSPIDER
fr
NID
lang, AnalyticsSyncHistory, bcookie, lang, li_gc, li_sugr, lidc, UserMatchHistory, bscookie
pxrc, rlas3
skimCSP
awxxxx, _scid, _sctr, X-AB
sa-user-id-v2, sa-user-id, sa-user-id-v2
TapAd_3WAY_SYNCS, TapAd_DID, TapAd_TS, TapAd_TTD_SYNC
personalization_id
LOGIN_INFO, CONSENT, GPS, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC