ϲ

En

Cymorth ddim yn gweithio i chi?

Cywiro pethau...

Er i ni wneud ein gorau, nid ydym yn cael popeth yn iawn bob tro. Felly, os ydych yn teimlo nad yw cymorth yn gweithio i chi, dywedwch wrthym ni. Anfonwch e-bost at Gydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol (ALSCo) eich campws:

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Gavin.Vowles@coleggwent.ac.uk
Ystafell D2.06

Campws Dinas Casnewydd
Sharren.Bessant@coleggwent.ac.uk
Ystafell C2.02C

Campws Crosskeys
Michelle.Williams@coleggwent.ac.uk
Ystafell K0.10

Parth Dysgu Torfaen
Luka.Brackley@coleggwent.ac.uk
Ystafell 2.19

Campws Brynbuga
Luka.Brackley@coleggwent.ac.uk
Ystafell C1.05

SNAP Cymru

Mae SNAP Cymru yn wasanaeth eiriolaeth annibynnol sy’n cefnogi pobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol, a’u teuluoedd, yng Nghymru. Ein nod yw osgoi unrhyw anghytundebau a datrys anghytundeb yn gynharach. Am gyngor ac arweiniad diduedd:

.